محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
  • معرفی نمونه امضاء مجاز نماینده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

   معرفی نمونه امضاء مجاز نماینده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

   پیرو بخشنامه شماره 426521‏/97‏/115 مورخ 16‏/4‏/97، به پیوست تصویر نامه شماره 176130‏/1 مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ارسال و ضمن کان لم یکن نمودن امضاء آقای سهراب چهرازی (موضوع سومین ردیف جدول مندرج در نامه ضمیمه بخشنامه پیروی)، نمونه امضاء خانم حکیمه نوروزی بعنوان معاون بازاریابی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران جهت تودیع تعهدات اسنادی و صدور مجوزهای مربوط به انواع فرآورده های نفتی در رویه های صادرات، واردات، کاپوتاژ و معاوضه (سوآپ) معرفی میگردد.
   فایل ضمیمه
اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها